Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi17.07.2020
  • KurumTürkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.

Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan Ana Statüsünde belirtilen ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar. Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlarda ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç olmak üzere, aksi bu Yönetmelikte belirtilmedikçe 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar