Mevzuat

  • Sıralama

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3542 sayılı kanun ile 3194 sayılı Kanun'un 5 inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sığınak Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerin uygulandığı alanları, 3194 sayılı...

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre taşınmaz malların sınırlandırma, tespit ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik, hukuki ve idari usul ve esaslar, tutanakların muhteviyatı, tutulma şekli, kayıt ve belgelerin bulunması, çıkarılması...

Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli, ilanlarda belirtilecek hususları, asılacağı yer ve süreleri, duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 15 inci maddesine göre, taksim sebebiyle yapılacak ayırma (ifraz) ve birleştirme (tevhit) işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belir...

Kadastro Kanunu

Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Meden...

Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince tasarrufu kısıtlanmış sayılacak bina, arsa ve araziyle kısıtlamayı koyan kamu organlarının görev ve sorumluluklarını kapsar.

3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

Bu Yönetmelik, İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılardan elde edilecek gelirlerle, valilikler ve belediyeler emrinde oluşacak fonların kullanılışını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; bu fonlara ait her türlü iş ve işleml...

3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; 2981 sayılı Kanunun 24. maddesi ve 22.5.1986 tarih ve 3290 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince düzenlenmiş olup; Kanunda belirtilen ve aşağıda a, b ve c bendlerinde sayılan alanlardaki 10.11.1985 tarihinden önce inşa edilmiş...

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına...