Mevzuat

  • Sıralama

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi

Bu Sözleşme Taraf Ülkelerin tüm bölge ve alanlarına uygulanır ve doğal, kırsal,kentsel ve yarı-kentsel alanları kapsar. Bu kapsama; kara parçası, iç sular ve deniz alanları da girmektedir. Bu iyi durumdaki peyzajlar kadar bozulmuş ve her gün kullanım...

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

12/4/2000 tarih ve 4562 sayılı bu Kanun; organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemek amacıyla, organize sanayi bölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenley...

Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunufnun uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüfnün görev ve yetkilerini, mali işlerini , arsa ve arazi iktisap şekillerini ve iktisap olunacak arazi...

Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 22 Nisan 1925 tarihli ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 2 Ocak 1961 tarihli ve 203,7 Mart 1990 tarihli ve 3615 Sayılı Kanunlar,30 Mayıs 1973 tarihli ve 1738 Sayılı Seyir ve...

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil ş...

Kıyı Kanunu

Bu Kanun; deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını te...

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3542 sayılı kanun ile 3194 sayılı Kanun'un 5 inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sığınak Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerin uygulandığı alanları, 3194 sayılı...

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre taşınmaz malların sınırlandırma, tespit ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik, hukuki ve idari usul ve esaslar, tutanakların muhteviyatı, tutulma şekli, kayıt ve belgelerin bulunması, çıkarılması...

Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli, ilanlarda belirtilecek hususları, asılacağı yer ve süreleri, duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.