Mevzuat

  • Sıralama

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tespit ve ilan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, onarılacak veya güçlendirilecek...

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk- 2007/1)

Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makin...

6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci Maddesinin (A) Bendine Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; devlet eliyle ihya edilerek kısmen veya tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar old...

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tespit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütüle...

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmı...

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kadastrosu veya tapulaması yapılmış yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; tapulama, kadastro veya değişikli...

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi uyarınca görev yapacak bilirkişilerin niteliklerini ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci mad...

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, kadastro veya tapulama haritalarının sayısallaştırılmasında uyulması gereken usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; tapulama veya kadastro sonu...

Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; koruma amaçlı imar planlarının yapımına ilişkin hususları açıklamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hataların düzeltilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik...