Mevzuat

  • Sıralama

Amaç Yapı Müteahhitlerin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, m...

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ekl...

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanacağı iller hakkında Karar

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanacağı iller hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 20/4/2010 tarihli ve 1240 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’n...

Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmazların Hazine taşınmazları ile...

Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/2)

Bu Tebliğ; 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kurul...

Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (TS 825)

Bu Tebliğ; 14/6/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mecburi Standard Tebliği" ile mecburi uygulamaya konulan TS 825/Nisan 1999 "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardının Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurul’ca değiştirilm...

Tapu Plânları Tüzüğü

Bu Tüzük; Türk Medeni Kanununun, taşınmazların tapu kütüğüne tescili ve sınırlarının belirlenmesinde esas alınmasını öngördüğü tapu planlarının yapımına ve üzerindeki değişikliklerin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmı...

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve lab...

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda öngörülen geçici iskân yardımları, kesin iskân yardımları, yerlerin terki bakımından zorunlu hâller, iskân hizmetleri için faaliyet gösterecek olan komisyonlar, iskân duyurusu ve ilgilil...