Mevzuat

  • Sıralama

Yapı Denetimi İle İlgili Genelgenin Düzenlenmesi

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Yapı Denetiminin Uygulanması Esasları

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Yapı Denetimi Uygulama Esaslarına İlişkin Yeni Düzenleme

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Yapı Denetimi İle İlgili Genelgelerin Yeniden Düzenlenmesi

Bu Genelge; yapı denetimi hakkındaki uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan düzenlemeye ilişkindir.

Bodrum Katta ve Temelde Su Yalıtımı

Bu Genelge, kamu yapılarında temel ve bodrum katlarında uygulanacak su ve nem yalıtımı hakkında, arsa temini, vaziyet planı tanzimi genelgeleri ile zemin etüt raporundaki önerilere uyulmak kaydıyla inşaatlarda su ve neme karşı yalıtım imalatları esas...

Engellilere Ait Düzenlemeler

Bu Genelge, Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile g...

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların bir sıralama dâhilinde değerlendirmeye alınmasına, sıral...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Planları

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşları planlarına, varsa üst kademe planlara ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına ve plan müelliflerinin de her tür ve ölçekteki planları; ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlaması zorunluluğuna ilişkindir.