Mevzuat

  • Sıralama

ÇED Süreçleri

Bu genelge; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile...

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) harita ve harita bilgisinin üretiminde ülke genelinde standartların belirlenmesini, Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin, Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF)’ne dayalı üç boyutlu kartezye...

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Usul ve Esaslar; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncımaddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiş olup; İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı...

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ilgili mevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dâhil turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı ve işletmecilere veril...

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Bu genelge; 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde değişik...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne İlişkin Genelge

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/10/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup; Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan bild...

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değer...

Otopark Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kalan belediyelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10000'den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmeler...

Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması

Bu Genelge, konut sektörünü doğrudan etkileyen kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde esas alınan mimari projelerin, belediye ve yetkili kurumlarca tapu müdürlüklerine güvenli elektronik ortamda kırtasiyecilikten uzak ve hızlı bir şekilde ulaştır...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.