Mevzuat

  • Sıralama

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların bir sıralama dâhilinde değerlendirmeye alınmasına, sıral...

Tapu Sicili Tüzüğü

Bu Tüzük; 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynı haklar ve kişisel hakların tapu siciline...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Planları

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşları planlarına, varsa üst kademe planlara ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına ve plan müelliflerinin de her tür ve ölçekteki planları; ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlaması zorunluluğuna ilişkindir.

Planların İncelenmesi ve Bakanlığa İletilmesi

Bu Genelge, İmar Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklerin uygulanması, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması, aynı kademedeki planlarda gösterim ve çizim tekniklerinde uyumun sağlanması ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi...

Yer Seçimi İşleri

Bu Genelge, yurdumuzda meydana gelen veya gelmesi muhtemel afet olayları sonucunda konutları veya işyerleri yıkılması veya ağır derecede hasar görmesi nedeniyle "7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yard...

Taşınmazların İdari Yoldan Tescili

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin idari yoldan tesciline ilişkindir.

Riskli Yapıların Yıktırılması Süreci ve Takibi

6306 sayılı Kanun’a göre tespit edilen “riskli yapılar”ın yıktırılmasına ilişkin süreç, 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin “Riskli yapı...

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikro Bölgeleme ile Jeolojik Etüt (Afet etüt) Raporları

Bu Genelge, afet tehlike ve/veya riski nedeniyle, afete maruz bölge kararının alınması, kararın kaldırılması veya sınırlarının genişletilip daraltılmasını içeren plana esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikro Bölgeleme Etüt Raporları ile Jeolo...