Mevzuat

  • Sıralama

Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması İle Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi uyarınca, yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesislerinin,...

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasla...

Belediye Mücavir Alanlarındaki Köy Yerleşme Planlarının Onay Mercii

Nelediyelerin mücavir alanlarında bulunan köylerde ilgili belediyesince yapılan köy yerleşme planlarının uygulanması için, teklif ve onay merciinin neresi olduğuna ilişkin.

Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlân Edilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilân edilmesine ilişkin belediye talebine ve bu talebin teklif olarak Bakanlıkça Bakanlar Kuruluna sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıy...

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenile...

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda yapılacak planlar ile doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı...

Köy Yerleşik Alanı

Köy yerleşme alanlarının belirlenmesi, köy yerleşme planlarının yapımı, plana dahil edilen yerlerin köy tüzel kişiliği adına tescili ile tescil edilen arsaların ihtiyaç sahiplerine satışı hakkındaki iş ve işlemlere ilişkin.

644 sayılı KHK uyarınca düzenlenecek ruhsat işlemleri

644 sayılı KHK uyarınca düzenlenecek ruhsat işlemleri