Mevzuat

  • Sıralama

Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde; bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak için bu alanların koruma-kullanma esaslarını belirleyen onaylı uygulama imar planlarında yapılaşma yasağı getir...

Yapı Denetimi

Bu Genelge, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatında gerek ise uygulamalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle düzenleme yapılmasına ilişkindir.

Bodrum Katta ve Temelde Su Yalıtımı

Bu Genelge, kamu yapılarında temel ve bodrum katlarında uygulanacak su ve nem yalıtımı hakkında, arsa temini, vaziyet planı tanzimi genelgeleri ile zemin etüt raporundaki önerilere uyulmak kaydıyla inşaatlarda su ve neme karşı yalıtım imalatları esas...

Engellilere Ait Düzenlemeler

Bu Genelge, Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile g...

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların bir sıralama dâhilinde değerlendirmeye alınmasına, sıral...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Planları

Bu Genelge, kamu kurum ve kuruluşları planlarına, varsa üst kademe planlara ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına ve plan müelliflerinin de her tür ve ölçekteki planları; ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlaması zorunluluğuna ilişkindir.

Planların İncelenmesi ve Bakanlığa İletilmesi

Bu Genelge, İmar Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklerin uygulanması, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması, aynı kademedeki planlarda gösterim ve çizim tekniklerinde uyumun sağlanması ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi...