Mevzuat

  • Sıralama

155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 12/12/1960 gün ve 155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yayımlanmıştır.

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 20.7.1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Gecekondu Kanunu

Bu Kanun; mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında hükümleri uygulamayı kapsar.

Kat Mülkiyeti Kanunu

Bu Kanun; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine...

Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun

Bu Kanun; 6830 sayılı İstimlak Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kamulaştırma işlerine dayanmaksızın, kamulaştırma kanunlarının göz önünde tuttuğu maksatlara fiilen tahsis edilmiş olan gayrimenkuller ilgili amme hükmi şahsı veya müessesesi ad...

Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun

Bu Kanun; harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi, nivelman, poligon, röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hale getirenler veya ilgili makamlardan müsaade almaksızın yerini değiştiren kişi...

Tapu Kanunu

Bu Kanun; gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla...