Yönetmelikler

  • Sıralama

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usu...

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamak amacıyla çıkarılmış olup; 3/5/1985 tarihli ve 3194 s...

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, umumi hayata müess...

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre...

Sıfır Atık Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, y...

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sular ile ilgili esasları, kalite kriterleri ile suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için belirlenmesi gereken arıtma sınıflarını ve arıtma veriminin tespitine iliş...

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin usul ve...

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan...

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konuk evlerinin açılışı, işleyişi, hizmetin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev...

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest r...