Yönetmelikler

  • Sıralama

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; belediyeler veya bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin basitleştirilmesi, su ve kanalizasyon hizmetlerinde bürokrasiyi azaltıcı tedbirlerin alınması ve e-belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılması...

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve işyeri uygunluk belgesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek a...

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve parazite hayvan hastalıklarının yayılma...

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup; hükümleri, belediye ve mücavir alan sınırları iç...

Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümden define kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup; sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti, mezarlık ile mezarl...

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; belirlenmiş ve belirlenecek jeotermal kaynaklar ve çözünmüş katı madde...

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinin damgalanması, damgaların iptal edilmesi ve damgaların şekli ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsam...

Kent Konseyi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım,...

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan özürlülerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan özürlü olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere, büyükşehir belediye...

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup; binaların numaralandırılması ile Ulusal Adres Veri Tabanının k...