Yönetmelikler

  • Sıralama

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım K...

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartlarına uygun olarak hayvan bakımı konularında; yerel hayvan koruma görevlileri ile ev ve süs hayvanı satan kişilere verilecek eğitime, sahiplenilerek bakılan hayva...

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; belediye meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; belediye meclisinin, meclis başkanlık divanının, meclis ihtisas ve denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; il genel meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; il genel meclisinin, meclis başkanlık divanının, meclis ihtisas ve denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; il özel idaresi ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde hemşehrilerin gönüllü katılımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, kütüphane, kültür, turizm ve s...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair...

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasla...

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli ol...

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uzaklığın ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumları arasındaki uz...

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği

Bu yönetmelik; 3516 Sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" nun 9 uncu maddesinde gösterilen ilk, periyodik ve ani muayenelerle şikayet ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespiti ve bunların kimler tarafından, ne şekilde ve ne suretle yapılacakların...