İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Doğrudan Temin Yoluyla İhtiyaçlar Alınırken Kişi ya da Firmanın İhalelere Yasaklılık Teyidinin Yapılıp Yapılmayacağı

Bu değerlendirme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesine göre alım yapılan firma ve kişilerin yasaklılık teyitlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Yasaklama Kararı Hk.

Hocam merhabalar, Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı olarak bulunan gerçek veya tüzel kişiler sözleşme suresinden önce sözleşmeyi feshederek taahhütlerini yerine getirmemektedir. (Örneğin, 3 yıllık sözleşmenin 2. yılın sonunda feshetmesi gibi). Be...

Panko Birliğe Taşınmaz Tahsisi Hk.

Saygılar sayın hocam, belediyemize ait buluna arsa taşınmazın PANKO Birliğe (Pancar Kooperatifler Birliğine) İlçemizde yatırım yapmak üzere pancar depo ve diğer hizmetleri için tahsis veya satışının yapılması talepleri vardır. 2886 sayılı kanun çerçe...

Belediyelerde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Göre Oluşturulan İhale Komisyonlarında Kimlerin Yer Alabileceği

Bu makalede, mahalli idarelerin yapmış olduğu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde, ihale komisyonunun üyelerinin idarenin hangi personellerinden oluşacağı açıklanmaya çalışılmıştır.

İhale İşlemlerinde Şirket İşçisi Görevlendirilmesi Hk.

İdarelerce yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet araştırma komisyonu, ihale komisyonu, hakedişler ve bunların yanında ihale kapsamında düzenlenen diğer evraklarda yeterli teknik uzman olmadığı durumlarda belediye şirketinde çalışan mimar ve mühendisler...

Kira Sözleşmesinin Devri Hk.

Belediyemizce 2886 sayılı kanun hükümleri dahilinde kiraya verilen restaurant, çay bahçesi vasıflı işletmenin kiracısı şirket tarafından kira sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kurumun onayı ile sözleşmeyi başka bir firmaya devir etmek istemektedir....

Kira Artış Oranının Belirlenmesi Hk.

Belediyemizin ihale ile kiraya vermiş olduğu taşınmazlara ilişkin olarak, ihale şartnamesinde kira artış oranının Belediye Encümenince belirleneceği yazılmıştır. Kira artış oranın belirleme görev ve yetkisinin Belediye Meclisinde mi yoksa Belediye En...

Pazarlık Usulü İle Parke Alımı Hk.

Öncelikle Hocam bilmenizi isterim ki verdiğiniz bilgiler karanlık yolumuza ışık oluyor. Minnettarlığımı sizlere ifade etmekte kelimeler kifayetsiz kalır. Pazarlık usulü ihalenin; açık ihalede teklif veya istekli çıkmaması, doğal afetler salgın hastal...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesi (ı) bendi kapsamındaki işlemleri kapsar.

Belediye Şirket İşçileri Yemek Kartı Temini Hk.

696 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameye istinaden kurulan Belediyemiz Personel Ltd. Şti. ile Disk Genel İş Sendikası arasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesinde işçilerin fiilen çalışmalarına bakılmaksızın her ay maaşla birlikte sosyal yardım olar...