Yönetmelikler

  • Sıralama

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmelik

Bu Yönetmelik; su yapıları ile etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile gerçekleşmesi muhtemel zararların önlenmesine yönelik olarak su yapıları ile ilgili hizmetlerde alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esa...

Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; milli saraylar uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, milli saraylar uzman ve uzman y...

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1754)

Bu Yönetmelik; seyir, hidrografi ve oşinografi hizmetlerine yönelik olarak Bakanlığın, Komutanlığın, Kurumun, ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların görev ve sorumlukları ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kur...

Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanla...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları...

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, yarışmalara ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek am...

Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Konya Teknik Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araş...

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düze...

Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Biruni Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programları ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bi...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin...