Danıştay

  • Sıralama

Boğaziçi Kanunu Uyarınca Yıkım Emrinin Nasıl Tebliğ Edileceği

Bu Karar, Boğaziçi Kanunu uyarınca yıkım emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın güvenlik kuvvetleri ya da belediye zabıta kuvvetleri tarafından mal sahibine veya müteahhide tebliğ edileceği hakkındadır.

İlçe Belediye Meclisinde Reddedilen Plan Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde Kabulünün Mahiyeti

Bu Karar, ilçe belediyesi meclisi kararıyla reddedilen ve onay için Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

Parselasyon İşlemi Sonucu Fazla Verilen İmar Parseli Hissesine Karşılık Konulan İpotek Bedelinin Güncellenmesi

Bu Karar; fazla verilen imar parseli hissesine karşılık konulan ipotek bedelinin güncellenmesi hususuna ilişkindir.

İlave Hizmet Bedelinin Ödenmemesinin Yapının Mühürlenmesini Gerektirip Gerektirmediği

Bu Karar; ilave hizmet bedelinin ödenmemesinin yapı denetim sözleşmesine uyulmaması anlamına gelmediği, dolayısıyla buna dayanılarak yapının mühürlenerek inşaatın durdurulamayacağına ilişkindir.

İmara Aykırı Olarak İnşa Edilen Yapının Belediye Tarafından Yıktırılması ve Yıkım Masraflarının Tahsili

Bu Kararda; belediye tarafından imara aykırı olduğundan dolayı inşaat sahibi tarafından yıkılmaması nedeniyle yıktırılan yapıya ait yıkım masraflarının inşaat sahibinden tahsil edilmesine ilişkindir.

3194 sayılı Kanunun 27. Maddesinde Öngörülen Usul ve Esaslara Uyulmadan Köy Yerleşik Sınırları İçerisinde Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Para Cezasının Miktarı

Bu Karar; köy yerleşik alanı sınırları içinde 3194 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmadan yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hesaplanacak para cezasının miktarının ne olacağı il...

Mutlak Koruma Kuşağı İçerisindeki Alanlarında Kamulaştırma ve Parselasyon İşlemi

Bu Karar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre kamulaştırılması gereken mutlak koruma kuşağının parselasyon işlemi düzenleme sınırı içerisine dahil edilmesine ve kamulaştırılması gereken sağlık tesisi alanından yer verilmesi hususlarına ilişkindi...

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Mahkum Olma ve Ödenen İdari Para Cezasının İadesi Talebi

Bu Karar; "İmar Kirliliğine Neden Olma” suçu kapsamında kişinin kendisinden tahsil edilen para cezasının, ceza yargılaması sonucu verilen mahkûmiyet kararı nedeniyle iadesi istemiyle idareye başvuru yapıp, başvurunun reddedilmesi halinde buna ilişkin...

Çevre Düzeni Planı ve Notlarına Aykırı Mevzii İmar Planı Yapılamayacağı

Bu Karar; çevre düzeni planında "tarım arazisi ve sulama alanında" kalan taşınmaz üzerinde anılan plan notlarına göre yapılamayacak olan entegre nitelikteki bir tesisin yapılmasına imkan verecek şekilde mevzii imar planı yapılmasının uygun olmadığın...

Kamulaştırma Kanununun 30 uncu Maddesinin Uygulanmasında Yöntem

Bu Karar; 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca yapılacak başvuruda nasıl bir usul izlenmesi gerektiğine ilişkindir.