Danıştay

  • Sıralama

Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanan Taşınmazın Boşaltılması Usulü

Bu Karar, kamulaştırma işlemleri sonucunda tapu dairesince taşınmazın idare adına tescil edilmesinden sonra boşaltılmasının hangi yöntemler ve hangi Kanuna göre yapılacağına ilişkindir.

Yol Yapılmak Amacıyla Kamulaştırılan Taşınmazın Hangi Usulle Yıktırılacağı

Bu Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun "Taşınmaz Malın Boşaltılması" başlıklı 20. maddesinde, kamulaştırma işlemleri sonucunda tapu dairesince taşınmazın idare adına tescil edilmesinden sonra boşaltılmasının icra memurundan istenilmesi, icra me...

Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Yapılan Duvar, Çit, Parmaklık, Tel Örgü, Hendek, Kazık Ve Benzeri İmalatlar

Bu Karar, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15. maddesinde kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılan duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri imalatların kaldırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin olarak işlem tesis etme yetkisinin hangi...

Kıyı Kanununa Göre İşlem Tesis Etme Yetkisi

Bu Karar, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15. maddesinde kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılan duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri imalatların kaldırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin olarak işlem tesis etme yetkisinin mahal...

İmar Planlarında 100 Metrelik Sahil Şeridinin Planlanmasına Yapılaşmanın Etkisi

Bu Karar, kıyı mevzuatına göre imar planları yapılırken oluşturulacak 100 metrelik sahil şeridinin Kıyı Kanununa uygun olarak planlanması, 11 Temmuz 1992 sonrası ve öncesi yapılaşmaların ne şekilde dikkate alınacağına ilişkindir.

Yapıda Su Yalıtımının Mevzuata Uygun Yapılmamasının Sonuçları

Bu Karar, yapıda su yalıtımının mevzuata uygun yapılmaması sebebiyle aykırılıktan etkilenen alanın, yapının tüm inşaat alanı üzerinden hesaplanamayacağı, söz konusu aykırılığın, binanın statik yapısını ve taşıyıcı sistemini etkileyip etkilediği tespi...

Yapının Tüm İnşaat Alanını Etkilemeyen Su Yalıtımının Ruhsata Etkisi

Bu Karar, yapıda su yalıtımının mevzuata uygun yapılmaması sebebiyle aykırılıktan etkilenen alanın, yapının tüm inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmadığından bahisle cezanın hangi kriterlere göre verileceğine ve söz konusu aykırılığın, bina...

İmar Planlama İlkeleri Açısından Riskli Olan Alanların Yeşil Alan Olarak Ayrılması

Bu Karar, yer seçimini planlama bölgesinde yaşayan kişilerin yararlanması açısından elverişli, şehircilik ve kamu yararına uygun olması halinde jeolojik etüd raporu uyarınca yapılaşmaya açılması riskli olan alanların yeşil alan gibi sosyal donatı ala...

"Teknik Altyapı Bedeli" Tahsil Edilmek Suretiyle Yapı Ruhsatı Verilebilecek Yerler

Bu Karar, belediye tarafından altyapısı tamamlanmış yerlerde 2464 sayılı Kanun uyarınca "harcamalara katılma payı" tahsil edilmek suretiyle, istisnai olarak ta, teknik altyapısı henüz yapılmamış yerlerde 3194 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca "tekn...

Ruhsatsız Ya Da Ruhsata Aykırı Yapılaşmaların Tespit Edilmesi Halinde Mahkemece Yapı Ruhsatının İptal Edilmesinin Gerektiği

Bu Karar; mevzuata aykırı yapıların ortadan kaldırılması amacıyla, yapıların ruhsatlı yapıldığını zannıyla açılan yapı ruhsatının iptali davasında, yapıların ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olduğunun tespiti halinde mahkemenin yapı ruhsatının iptaline...