Danıştay

  • Sıralama

İlçe Belediye Meclisinde Reddedilen Plan Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde Kabulünün Mahiyeti

Bu Karar, ilçe belediyesi meclisi kararıyla reddedilen ve onay için Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

İlave Hizmet Bedelinin Ödenmemesinin Yapının Mühürlenmesini Gerektirip Gerektirmediği

Bu Karar; ilave hizmet bedelinin ödenmemesinin yapı denetim sözleşmesine uyulmaması anlamına gelmediği, dolayısıyla buna dayanılarak yapının mühürlenerek inşaatın durdurulamayacağına ilişkindir.

İmara Aykırı Olarak İnşa Edilen Yapının Belediye Tarafından Yıktırılması ve Yıkım Masraflarının Tahsili

Bu Kararda; belediye tarafından imara aykırı olduğundan dolayı inşaat sahibi tarafından yıkılmaması nedeniyle yıktırılan yapıya ait yıkım masraflarının inşaat sahibinden tahsil edilmesine ilişkindir.

3194 sayılı Kanunun 27. Maddesinde Öngörülen Usul ve Esaslara Uyulmadan Köy Yerleşik Sınırları İçerisinde Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Para Cezasının Miktarı

Bu Karar; köy yerleşik alanı sınırları içinde 3194 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmadan yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hesaplanacak para cezasının miktarının ne olacağı il...

Mutlak Koruma Kuşağı İçerisindeki Alanlarında Kamulaştırma ve Parselasyon İşlemi

Bu Karar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre kamulaştırılması gereken mutlak koruma kuşağının parselasyon işlemi düzenleme sınırı içerisine dahil edilmesine ve kamulaştırılması gereken sağlık tesisi alanından yer verilmesi hususlarına ilişkindi...

Çevre Düzeni Planı ve Notlarına Aykırı Mevzii İmar Planı Yapılamayacağı

Bu Karar; çevre düzeni planında "tarım arazisi ve sulama alanında" kalan taşınmaz üzerinde anılan plan notlarına göre yapılamayacak olan entegre nitelikteki bir tesisin yapılmasına imkan verecek şekilde mevzii imar planı yapılmasının uygun olmadığın...

Kamulaştırma Kanununun 30 uncu Maddesinin Uygulanmasında Yöntem

Bu Karar; 2942 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca yapılacak başvuruda nasıl bir usul izlenmesi gerektiğine ilişkindir.

Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanan Taşınmazın Boşaltılması Usulü

Bu Karar, kamulaştırma işlemleri sonucunda tapu dairesince taşınmazın idare adına tescil edilmesinden sonra boşaltılmasının hangi yöntemler ve hangi Kanuna göre yapılacağına ilişkindir.

Yol Yapılmak Amacıyla Kamulaştırılan Taşınmazın Hangi Usulle Yıktırılacağı

Bu Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun "Taşınmaz Malın Boşaltılması" başlıklı 20. maddesinde, kamulaştırma işlemleri sonucunda tapu dairesince taşınmazın idare adına tescil edilmesinden sonra boşaltılmasının icra memurundan istenilmesi, icra me...

Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Yapılan Duvar, Çit, Parmaklık, Tel Örgü, Hendek, Kazık Ve Benzeri İmalatlar

Bu Karar, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15. maddesinde kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılan duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri imalatların kaldırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin olarak işlem tesis etme yetkisinin hangi...