Danıştay

  • Sıralama

İmara Aykırı Olarak İnşa Edilen Yapının Belediye Tarafından Yıktırılması ve Yıkım Masraflarının Tahsili

Bu Kararda; belediye tarafından imara aykırı olduğundan dolayı inşaat sahibi tarafından yıkılmaması nedeniyle yıktırılan yapıya ait yıkım masraflarının inşaat sahibinden tahsil edilmesine ilişkindir.

Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Suçunun Soruşturulması

Bu Karar; Atatürk’ün hatırasına hakaret suçunun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğine ilişkindir.

Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak Fiilinin Cezalandırılabilmesi İçin Açık ve Net Bir Şekilde Delillendirilmesi Gerektiği

Bu Karar; görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranma fiilinin cezalandırılabilmesi için işlenen fiilin objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulması gerektiğine ilişkindir.

SGK'dan Kısmi Emekli Aylığı Alanların Avusturya'da Türk Vatandaşı Olarak Çalışmasının Tam Aylığa Etkisi

Bu Karar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen iken emekliye ayrılan SGK'dan kısmi emekli aylığı alan kişinin, kısmi aylığının tam aylığa çevrilmesi için gerekli olan süreyi Avusturya'da Türk vatandaşı olarak çalıştığı süreden borçlanma istemi ile ilg...

Mutlak Koruma Alanı İçerisinde Ocak Açılması

Bu Karar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca mutlak koruma alanı içinde kalan Eğirdir Gölü'nde ariyet ocağı açılması hususunda idari para cezası verilmesine ilişkindir.

Soruşturmaya Bağlı Atama İle İsteğe Bağlı Atama İlişkisi

Bu Karar, soruşturma sonucunda farklı ile atanması öngörülen memurun, kendi isteği ile soruşturma sonucuna göre atanması önerilen ilden başka ile atanmasının, soruşturmaya bağlı atamayı engelleyip engellemeyeceğine ilişkindir.

Belirlenen Süre Zarfında Mal Bildiriminde Bulunulmamasının Müeyyidesi

Mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen kamu görevlisine ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmesi hakkında…

Kira Yardımı Ödemelerinde Riskli Yapıda İkamet Şartı Olup Olmadığı

Kira yardımından yararlanmak isteyen hak sahiplerine, şartlarının uygun olması halinde ikamet ettikleri bölüm haricinde yardım yapılıp yapılamayacağı hakkında…

Taksirle Hayvan Öldürme Fiilinin Cezai Anlamda Niteliği

Taksir ile hayvanın ölümüne sebep olmanın Türk Ceza Kanununa Göre Suç Oluşturup Oluşturmayacağı hakkında…