Görüşler

  • Sıralama

Toplu Taşıma Hatlarının Kira Süresi

Bu görüş; toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sö...

Mıcır Alımının Yıllara Sari Yapılıp Yapılamayacağı

Bu görüş; belediyelerin yapacağı mıcır alım ihalelerinin gelecek yıllara yayılacak veya ertesi yıla geçecek şekilde yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Koranavirüs Önlemleri Kapsamında İşyeri Borçları ve Kira Sürelerinin Uzatılması

Bu görüş; koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira süre ve ödemelerine ilişkin işlemlere yöneliktir.

Tarım Kredi Kooperatifi ile İmzalanan Mal Alımı Sözleşmesinin Damga Vergisi

Bu Görüş; Tarım Kredi Kooperatifinden yapılan kuru bakliyat mal alımı için imzalanan sözleşmenin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususuna ilişkindir.

İhale Kararlarında Damga Vergisi

Bu görüş; ihale kararlarının damga vergisinden istisna olup olmadığına ilişkindir.

Müstecirin Tadilat Süresinin Kira Süresini Uzatıp Uzatmayacağı

Bu görüş; kira sözleşmesinin 17 inci maddesinde bulunan “Kira akdi süresince işyerinde herhangi bir nedenle daimi ve müstakil üst hakkı tarafından yaptırılacak onarım, tadilat, ilave inşaatlar nedeniyle, daimi ve müstakil üst hakkı Şanlıurfa Büyükşeh...

Üst Kullanım Hakkı İle İhale

Bu görüş; hazineye ait olup belediyeye üst hakkı verilen yerde inşa edilecek turizm tesisinin inşaat ve işletme hakkının nasıl olacağına ilişkindir.

Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihinden Sonra Yapılan Hakediş Ödemesinde Tevkifat

Bu Görüş; işin bitiş tarihini takip eden yılda düzenlenen hakediş de yıllara sari değerlendirilerek vergi kesintisi yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında İhale Kararı Damga Vergisi

Bu Görüş; kat karşılığı ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımında ihale kararı damga vergisinin hangi bedel üzerinden hesaplanacağı hususuna ilişkindir

Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi ve Sürenin Buna Etkisi

Bu Görüş; belediye ve şirket arasında yapılan kira sözleşmesinin hangi oranda damga vergisine tabi tutulacağı ve damga vergisinin hesabında sözleşme süresinin kaç yıl olarak dikkate alınacağı hususuna ilişkindir.