Görüşler

  • Sıralama

Satışı Yapılıp Tapu Devri Yapılan Gayrimenkuller İçin Tahsil Edilen Paraların İadesi

Bu görüş; hâlihazırda mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların tapularının verilmesi ile fiili imkânsızlık nedeni ile tapu tescili yapılamayacak taşınmazlara ait evveliyatında tahsil edilen bedellerin rayiç bedel üzerinden ilgiliye iadesine ilişki...

Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşinin Yıllara Sari İş Kapsamında Olup Olmadığı

Bu görüş; restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlanması işinin yıllara sari iş kapsamında olup olmadığına ilişkindir.

Toplu Taşıma ve Ticari Taşımacılık Hizmetlerinin Tahsisi

Bu görüş; S plaka tahsis işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında süresiz olarak satış yönteminin mi yoksa en fazla 10 yıl süre ile kiralama yönteminin mi uygulanacağı hususuna ilişkindir.

Kamu İhale Kanununu Geçici 4. Maddesine Göre İşin Tasfiyesi

Bu görüş; 4735 sayılı kanunun geçici 4. maddesine göre işin tasfiyesine ilişkindir.

Kira Artış Oranının Hangi Kanuna Göre Yapılacağı

Bu Görüş; 2886 sayılı Kanun uyarınca imzalanan kira sözleşmesi kapsamında yapılacak olan kira artışının Devlet İhale Kanunu uyarınca mı, yoksa Borçlar Kanunu uyarınca mı yapılması gerektiğine ilişkindir.

İhaleye Çıkarılan Servis Araçları Plakalarının Teslim Alınmaması Üzerine Yapılabilecek İşlemler

Bu Görüş; ihale sonucu bedel ödendikten sonra Ticari Plaka Tahsis Belgesi alınmaması, trafik tescil işlemlerinin yaptırılmamasından dolayı plakaların kullanıma geçmemesi nedeniyle ihalenin iptali ve ilgili plakalar için -önceki bedelden daha düşük ol...

Kat Karşılığı İnşaa Edilen Belediye Taşınmazlarının Satışı

Bu Görüş; kat karşılığı inşa edilen belediye taşınmaz satışlarının satışlarının yapılma şekline ilişkindir.

İhalesi Tamamlanan Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması

Bu Görüş; ihalesi tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan kiralama işi sözleşmesinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

İcra Müdürlüklerince Teminatların Haczedilip Haczedilemeyeceği

Bu Görüş; İcra müdürlüklerince yüklenicilerin doğmuş ve/veya doğacak tüm hak ve alacakları üzerine haciz konulması durumunda, teminatlarının icra müdürlüklerinin haciz bildirimlerine istinaden haczedilip haczedilemeyeceği hususuna ilişkindir.

İhalelerde Teminat Mektubunun İade Edilemeyeceği Durumlar

Bu Görüş; teminat mektubunun iadesinin talep edildiği, mevzuat hükümleri, ihale şartname ve sözleşmesi dikkate alınarak iadesinin yapılıp yapılamayacağı hususuna ilişkindir.