Sayıştay

  • Sıralama

Personel Giderlerinin kanunen Belirlenen Oranı Aşmasına Rağmen Yeni Personel İstihdam Edilmesi

Bu Karar, Personel Giderlerinin bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde 30’unu aşmasına rağmen yeni personel istihdam edilmesi halinde belediye başkanının sorumluluğuna ilişkindir.

Belediye Başkanına Sosyal DengeTazminatı Ödenip Ödenemeyeceği

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının özlük haklarını düzenleyen 39’ uncu maddesine aykırı olarak sosyal denge yardımı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebep olunduğuna ilişkindir.

Belediye Yetkililerinin Gezi Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu Karar; belediyede çalışan bazı birim müdürleri, işçiler ve sivil toplum kuruluşu üyelerine düzenlenen gezilere ilişkin konaklama ve yemek giderlerinin belediye bütçesinin “Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri” tertibinden ödenmesi neticesinde kamu...

Profesyonel Spor Kulüplerine Maddi Yardımda Bulunulması

Bu Karar; profesyonel spor kulüplerine mevzuata aykırı olarak maddi yardımda bulunulması konusuna ilişkindir.

Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; Belediye Başkan Yardımcılığı yapan belediye meclis üyelerine sosyal denge tazminatı ödenmesine istinaden verilmiştir.

Belediye Sınırları Dışına Gönderilen Çiçek Bedelleri

Bu Karar; belediye sınırları dışında kalan yerlere çiçek gönderildiği ve bedelinin de belediye bütçesinden karşılanması sonucu yapılan ödemelerle ilgilidir.

Rayiç Bedelden Daha Yüksek Fiyatla Mal Alınması

Bu Karar; çok sayıda yerel gazetenin rayiç bedelin üzerinde fiyatlarla satın alınması üzerine verilmiştir.

Belediye Meclis Üyelerine Yemek Ücreti Verilmesi

Bu Karar; Belediyenin görevleri ve giderleri arasında yer almamasına rağmen Belediye Meclis Üyelerine, Belediye Meclis toplantıları dolayısı ile yemek verilmesi ve bedelinin de Belediye Bütçesinden karşılanması sonucu ödenen tutarın kamu zararı oluşt...

Meclisce Oluşturmayan İhtisas Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı Ödenmesi

Bu Karar; mevzuatta öngörülmediği halde ve belediye meclisi kararı olmadan oluşturulan Müşterek Komisyon üyelerine huzur hakkı ödenmesi üzerine verilmiştir.

Büyükşehir Belediyesine Ait Yerlerde İlçe Belediyesinin Büfe Yaptırması

Bu Karar; Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanında bulunan mahalde, herhangi bir taşınmaz devri ya da tahsisi yapılmaksızın, İlçe Belediyesinin Encümen Kararına istinaden imal edilen ve ilgili mevzuat uyarınca yıkımı gereken büfeler için yükl...