Sayıştay

  • Sıralama

Belediyeye Ait Araçların Muayenelerinin Zamanında Yaptırılmaması Sebebiyle Ödenen Gecikme Cezalarının Kamu Zararı Oluşturup Oluşturmayacağı

Bu karar; belediyeye ait araçların muayenelerinin zamanında yaptırılmaması sonucu tahakkuk ettirilen gecikme bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Toplu Taşıma İhalesini Alan Firmanın Belediye Payını Ödememesi

Bu karar; İdarenin taşıma sistemi dışında bırakılıp; yüklenicinin, ihale konusu işi yapmasına rağmen büyükşehir belediye payını ödemediğine ilişkindir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunan İşyerlerine İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu karar; Belediye tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunan işyerlerine ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen kapatılma kararı verilmesine rağmen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Em...

Katı Atık Bertaraf Ücretinin Hatalı Hesaplanması

Bu Karar; katı atık bertaraf ücretinin, katı atık bertaraf işine ait şartname ve sözleşmede %50’sinin idare tarafından ödeneceği belirtilen katı atık bertaraf ücretinin hatalı hesaplanması sonucu oluşan kamu zararının belirlenmesine ilişkindir.

Hizmet Alım İşinde Önceki Kafilelerle Geziye Götürülmüş Kişilerin Daha Sonraki Kafilelerle Tekrar Tekrar Geziye Götürülmesi

Bu Karar; hizmet alımı işinde önceki kafilelerle geziye götürülmüş kişilerin daha sonraki kafilelerle tekrar tekrar götürülmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

İdari Para Cezasının Uygulanmaması

Bu Karar; ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin faaliyetten men’ine karar verilmesine rağmen idari para cezalarının uygulanmaması sonucu kamu kaynağında artışa engel olmak suretiyle kamu zararı miktarının tazminine karar verilmesi ile iliş...

Sandık Kurulu Üyelerinin Yeme İçme İhtiyaçlarının Belediyece Karşılanması

Bu Karar, seçim sandık kurullarında görevlendirilenlerin yeme-içme ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılanması üzerine verilmiştir.