Yargıtay

  • Sıralama

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Bilirkişilerce Tespiti Hakkında

Bu karar; bir taşınmazın bilirkişiler mahiyetinde dğerinin tespitinde, taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişme alanı içerisinde kalıp kalmadığının, proje ile ilgili olarak kamulaştırma kararı alınıp alınmadığının, alınmış ise açılmış olan davaların bul...

Kamulaştırma Sonucu Taşınmazdan Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağının Kalmaması

Bu karar; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 12. maddesine dayanan baraj için yapılan kamulaştırma sonucu çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulması nedeniyle, taşınmazdan ekonomik ve sosyal yönden yararlanma olanağının kalmaması sonu...

Kesinleşmeyen Mahkeme Kararı İle İcra Takibi Yapılıp Yapılamayacağı

Bu karar; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 14. maddenin birinci cümlesinde yer alan "...mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğundan iptaline karar verilmiş olduğundan idare mahkemesince...

İmar Uygulamalarının Kesinleşmiş Mahkeme Kararıyla İptal Edilmesi

Özet: 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine eklenen 19. fıkra hükmünde; “Bu madde kapsamında yapılmış imar uygulamalarının kesinleşmiş mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle; davaya konu parselin imar planı kararları ile umumi ve kamu hizmetle...

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Terkini

Bu karar; kamulaştırma bedelinin bloke edilmesi için kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması istemi üzerine verilmiştir.

Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedeli Ödenerek Davanın Sonucu Beklenmeden Yol Olarak Terkini

Bu Karar, arsa niteliğindeki taşınmazın emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilip, tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden ödenerek, taşınmazın tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine karar verilmesinin uygun...

Kadastrol Mülkiyet Durumunun İhyasına Yönelik Tapu İptal ve Tescil İsteği

Bu karar; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan çekişme konusu parselin, imar uygulaması sırasında kamu alanında kullanılmak üzere terkin edildiğini, daha sonra hazine adına sicil kaydı oluşturulmadan belediye adına tescil edilerek imar uygulam...

İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

Bu Karar; imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen payın takdir edilen karşılığın arttırılması davalarında, taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve değerlendirme tarihine yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları...

Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi

Bu Karar; kamulaştırma bedelinin verilen kesin süre içerisinde depo edilmemesinin sonuçlarına ilişkindir.