Yargıtay

  • Sıralama

Mera İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Kadim Yararlanma Hakkı

Bu Karar; Mera iddiasına dayalı tapu iptali ve kadim yararlanma hakkına ilişkindir.

İmar Kirliliğine Neden Olmada Sorumluluk

Bu Karar, kişinin iş yerini işletmeye başladığı tarihten önceki tadilatlardan sorumlu olup olmayacağına ilişkindir.

Binaların Yapı Kayıt Belgesi Alınarak Yasal Hale Getirilmesinin Kapsamı Hakkında.

Bu karar, 3194 sayılı Kanun'a eklenen geçici 16. madde ile 21.12.2017 tarihinden önce yapılmış imara aykırı ve kaçak yapılar için uygulanabileceğinden; imara aykırı olarak yapıldığı öne sürülen dava konusu taşınmaz için de yasal süresi içinde gerekli...

Taşınmaza Ait Tapu Kaydında Bulunan Haczin İrtifak Bedeline Yansıtılıp Yansıtılmayacağı

Kamulaştırma konusu taşınmazın irtifak bedelinin tespitine ilişkin kurulan hükümde taşınmaza ait tapu kaydında bulunan haczin irtifak bedeline yansıtılması gerektiğine ilişkin...

Kamulaştırmasız El Atmada İrtifak Hakkı Karşılığı

Bu Karar, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemi sonucunda verilmiştir.

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili ve Ecrimisil İstemi

Bu Karar; Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin tahsili ve ec­rimisil istemine ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Komşu Parsellerin Emsal Alınması

Bu Karar; Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin taşınmaza komşu emsal parsellerin satışlarının değerlendirme tarihindeki kar­şılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması ve taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları a...

Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedeli Tespiti Kriterleri

Bu Karar, arsa niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma bedeli tespit edilirken taraflara benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, taşınmazın emsallerle karşılaştırması gerektiğine ilişkindir.

Taşınmazların Kamulaştırma Değeri Belirlenirken Uygulanacak Kapitalizasyon Faizi ve Değer Artışı

Bu Karar, taşınmazların kamulaştırma değeri belirlenirken konumu, niteliği ve yüzölçümü dikkate alınarak belirlenecek kapitalizasyon faizi ile objektif değer artışının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Kısmi Yapılan Kamulaştırma Sonucu Taşınmazın Arta Kalan Kısımda Değer Kaybının %50 Oranını Geçmesi Halinde Uygulanılacak İşlem

Kısmi olarak yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırmadan arta kalan kısımdaki değer kaybının %50 oranını geçmesi halinde, taşınmaz malikine %50 oranında değer kaybı ile yetinip yetinemeyeceği sorularak, yetindiği takdirde bu miktara göre; yetinmediği t...