Yargıtay

  • Sıralama

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Sözleşmenin Feshi ve Tapu İptâli Tescil İstemi

Bu Karar; eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince sözleşmenin feshi ve tapu iptâli tescil istemine ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespit ve Tescili Davasında İdare Lehine Vekalet Ücreti

Bu Karar, kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili davasında taşınmaz malikinin davalı sıfatını kazanması kanundan kaynaklandığından, davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğine ilişkindir.

Kamulaştırma Yapılan Taşınmazın Boşaltılması ve Teslimine İlişkin İcra Emri Gönderilip Gönderilemeyeceği

Bu Karar; kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenebilecek olup, taşınmazın teslimine ilişkin icra emri gönderilemeyeceğine ilişkindir.

Mera İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Kadim Yararlanma Hakkı

Bu Karar; Mera iddiasına dayalı tapu iptali ve kadim yararlanma hakkına ilişkindir.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Kentsel Sit Alanı İçerisinde Kaldığı Belir­tilen Taşınmazda Basit Onarım İznine Aykı­rılık

Bu Karar; özel çevre koruma bölgesi ve kentsel sit alanı içerisinde kalan taşınmaz için alınan tadilat izninde yer alan basit onarım iznine aykı­rı olarak yapıyı taş ile kaplayıp, mevcut eski girişi de oda olarak ka­patılmasının müeyyidesinin ne olac...

İmar Kirliliğine Neden Olmada Sorumluluk

Bu Karar, kişinin iş yerini işletmeye başladığı tarihten önceki tadilatlardan sorumlu olup olmayacağına ilişkindir.

Binaların Yapı Kayıt Belgesi Alınarak Yasal Hale Getirilmesinin Kapsamı Hakkında.

Bu karar, 3194 sayılı Kanun'a eklenen geçici 16. madde ile 21.12.2017 tarihinden önce yapılmış imara aykırı ve kaçak yapılar için uygulanabileceğinden; imara aykırı olarak yapıldığı öne sürülen dava konusu taşınmaz için de yasal süresi içinde gerekli...

Taşınmaza Ait Tapu Kaydında Bulunan Haczin İrtifak Bedeline Yansıtılıp Yansıtılmayacağı

Kamulaştırma konusu taşınmazın irtifak bedelinin tespitine ilişkin kurulan hükümde taşınmaza ait tapu kaydında bulunan haczin irtifak bedeline yansıtılması gerektiğine ilişkin...

Kamulaştırmadan Sonra Yapılacak Hizmetin Sağlayacağı Değer Artışının Kıymet Takdirine Etkisi

Bu Karar; kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanım şekillerine göre getireceği kâr kıymet takdirinde nazara alınamayacağına ilişkindir.

Arsa Niteliğine Haiz Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Nasıl Tespit Edileceği

Bu Karar; arsa niteliğine haiz taşınmazın kamulaştırma bedelinin ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranlaması yapılarak tespit edilmesine ilişkindir.