Yargıtay

  • Sıralama

Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi

Bu Karar, arabuluculuk anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesinin zorunluluğu ve temyiz edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Ölen İşçiye Yapılan Ödemelerin Kimlere Rücu Edilebileceği

Bu Karar; iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin ku­suru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine ya­pılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değer...

Muris İşçiye Ait Kıdem Tazminatı ve Terekedeki Hakların Korunması

Bu Karar; Muris işçiye ait kıdem tazminatından kendine ait olan payı her bir mirasçı ayrı ayrı isteyemeyeceğinden tüm mirasçıların birlikte dava açması veya terekeye temsilci atanması ya da iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesiyl...

Öğretim Üyesinin İş Sözleşmesinin Feshi Davasında Yetkili Mahkeme

Bu Karar; Davalı üniversite tarafından sürekli ve düzenli nitelikte kamu hizmetinde okutman olarak çalıştırılan davacı öğretim üyesinin kı­dem ve kötüniyet tazminatının tahsili ile ilişkilidir.

Taşınmazı İhale ile Satınalanın Tapuda Taşınmazı Üçüncü Kişiye Satmasında Hak Sahipliği

Bu Karar, taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı ihale anında mülkiyeti iktisap edebileceğinden ihale sonrası borçlunun tapuda taşınmazı üçüncü kişiye satmış olsa dahi bu kişinin artan ihale bedeli üzerinde hak sahibi olup olamayacağına ilişkindir.

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesinin Müeyyidesi

Bu Karar; Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkindir.

Hemşire Olmayanların Doktorun Tedavi Gereği Verdiği İlaçları Hastaya Enjekte Etmesi Eyleminin Niteliği

Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan sanığın, özel bir hastanede doktorun tedavi gereği şikayetçiye verdiği ilaçları şikayetçinin kaba etine ve deri altına enjekte etmesinden ibaret eyleminin, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 11. maddesinde düzenle...