Genel Yönetmelikler

  • Sıralama

Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Terapötik aferez uygulamalarının yapılacağı merkezlerin ve ünitelerin açılmalarına, faaliyetlerine, fiziki, personel ve hizmet alt yapı standartları ile denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.; Terapötik aferez merkezi...

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; Dışişleri Bakanlığında görev yapan ve yurtdışına sürekli görevle atanabilecek nitelikteki meslek memu...

Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Dışişleri uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlık tezi hazırlamaları, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları ile uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını...

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şe...

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıfland...

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 359)

Bu Yönetmelik; yurtdışında daimî bir göreve atanacakların seçimi, atanması, çalışma usûl ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî...

Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığının, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığıyla 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 112/A maddesi uyarınca hâkim ve savcılara satışı yapılmak üzere yerli veya ithal tabanca ve mer...

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve perfo...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; 10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde istihdam edilecek öğretim elemanlarının seçim, atanma, yükseltme ve görevlerine ilişkin usul ve e...

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muharip unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının operasyonel unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı personelinde...