Genel Yönetmelikler

  • Sıralama

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ilgili spor dalına performans ve/veya rekreatif amaçlı katılan her yaştaki bireylerin eğitiminde görev alacak antrenörlerin eğitimi ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, spor federasyonları...

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Türk Tescilli Sivil Hava Araçlarında Bulundurulan Özel Eğitimli Silahlı Güvenlik Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türk tescilli sivil hava araçlarında, hava aracının ve hava araçlarındaki yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, uluslararası uçuşlarda sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini...

Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Terapötik aferez uygulamalarının yapılacağı merkezlerin ve ünitelerin açılmalarına, faaliyetlerine, fiziki, personel ve hizmet alt yapı standartları ile denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.; Terapötik aferez merkezi...

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; Dışişleri Bakanlığında görev yapan ve yurtdışına sürekli görevle atanabilecek nitelikteki meslek memu...

Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Dışişleri uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlık tezi hazırlamaları, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları ile uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını...

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şe...

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıfland...

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 359)

Bu Yönetmelik; yurtdışında daimî bir göreve atanacakların seçimi, atanması, çalışma usûl ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî...

Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığının, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığıyla 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 112/A maddesi uyarınca hâkim ve savcılara satışı yapılmak üzere yerli veya ithal tabanca ve mer...