Genelgeler

  • Sıralama

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamalar.

Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri

Bu Genel Yazı: 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan borçluların hakediş ödemelerinde "borcu yoktur yazısı” ile yapı kullanma izin belgesi/teminat iadelerinde verilen "ilişiksiz...

Belediyelerden Olan SGK Alacakları

Bu Genelge, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanındaki hakları ile anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkullerin haczine ilişkindir.

Performans Esaslı Bütçeleme

Bu Genelge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimiz uluslararası standartlar ve AB uygulamaları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sa...