Kurul Kararları

  • Sıralama

Tahakkuk Ettirilen Asfalt Katılım Payı İşleminin İptal Edilmesi Talebi

Bu Karar, tahakkuk ettirilen asfalt katılım payı işleminin iptal edilmesi talebi hakkındadır.

Sehven Ödenen Arsa Vergilerinin Mahsup Edilerek Emsal Konut Sahibi Komşularının Ödediği Tutarda Bina Vergisi Ödeme Talebi

Bu Karar, bina vergisi mükellefi olan şikayet başvurucusunun sehven ödediği arsa vergilerinin mahsup edilerek emsal konut sahibi komşularının ödediği tutarda bina vergisi ödeme talebi hakkındadır.

Eş İle Birlikte 1/2 Oranında Malik Olunan Konutun İndirimli Emlak Vergisi

Bu Karar, şikâyet başvurucusunun eşi ile birlikte indirimli (sıfır oranlı) bina vergisinden yararlandırılmasına ve başvurucudan tahsil edilmiş olan vergi tutarının başvurucuya iade edilmesine yönelik talebi üzerine verilmiştir.

Mali Hizmetler Uzmanları Arasındaki Mağduriyetin ve Ayrımcılığın Giderilmesi

Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapanların 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aynı meslek gurubundaki personel arasında özlük olarak farklılaştırmaya gidilmesi sonucunda oluşan mağduriyetin ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin tavsiye...

İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları

Bu Genelge, iç denetim faaliyetlerine işlerlik kazandırılması ve beklenen faydanın ortaya çıkması bakımından aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkindir.

5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller

Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç denetçi adaylarına yönelik düzenlenecek sertifika eğitimleri ve sertifika sınavlarına ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla yürürl...

5018 Sayılı Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi kapsamında; kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurulca düzenlenecek sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklara ilişkindir.