Yargıtay

  • Sıralama

Belediyeye Ait Aracın Kaza Yapması Sonucunda Neden Oldukları Zararlardan Dolayı Yargılamanın Yapılacağı Merci

Bu Karar; trafik kazası sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.

Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar İle İlgili İlke Kararı

Bu Karar; kültür ve/veya tabiat varlığı olarak tescilli mezarlıklarda yer alan ağaçlar ve peyzajla ilgili düzenlemelerin koruma bölge kurulunda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkindir.

İdarenin Plan ve Proje Kapsamında Yaptığı Kuyu Açıp İşletme Eyleminin İdari Nitelikte Olduğu

Bu Karar; idarenin plan ve proje kapsamında yaptığı "kuyu açıp işletme" eyleminin idari nitelikte olduğuna ve uyuşmazlığın çözümünde adli yargının değil, idari yargının görevli olduğuna ilişkindir.

Belediye İle Hazine Arasındaki Protokolden Kaynaklanan Davanın Hangi Mahkemede Görüleceği

Bu Karar; idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ait davaların "idari dava" olarak nitelendirilmesi sebebiyle davaya idari yargı yerinde bakılması gerektiğine ilişkinidir.

Belediye Çöplüğünde Çıkan Yangından Dolayı Mahsulü Zarar Gören Kişinin Açacağı Davanın Nevi

Bu Karar; bir kusur nedeniyle belediye çöplüğünde çıkan yangının civardaki mahsüllere zarar verilmesi eylemlerden doğan zarar niteliğinde bulunduğundan tam yargı davasının konusunu oluşturacağından mahkemece görevsizlik kararı verilmesine ilişkindir.

Belediyenin Ticaret ve Sanattan Men Cezası Verip Veremeyeceği

Bu Karar; belediyelerin ticaret ve sanattan men cezası verip veremeyeceğine ilişkindir.

Mer'a Olarak Kullanımı Teknik Açıdan Mümkün Olmayan Yerlerin Durumu

Bu Karar; belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 01.01.2003 gününden önce kesinleşen imar planları içindeki yerleşim yerleri olarak işgal edilerek mer'a olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin durumuna ilişkindir.