Danıştay

  • Sıralama

İki Dükkanın Birleştirilerek Tek Bağımsız Bölüm Haline Getirilmesinde Kat Maliklerinin Muvafakatlarının Gerekli Olup Olmadığı

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarın yıkılması suretiyle iki dükkanın birleştirilebilmesi için kat maliklerinden muvafakat alınmasının gerekip gerekmediği, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi sonucunda brüt alanın artması halinde ana gayrimenkulde...

Tapu Tahsis Belgesine Sahip Olan Kişilerin Acele Kamulaştırma İşlemine Karşı Dava Açabileceği

Bu Karar; "Tapu tahsis belgesinin" imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanuna göre belirlenen çerçevede ilgili kişiler...

Kamu Tüzel Kişisi Olmayan Kuruluşun Taşınmazının 2942 sayılı Kanunun 30'uncu Maddesi Uyarınca Devir İstemine Konu Edilip Edilemeyeceği

Bu karar, kamu tüzel kişisi olmayan kuruluşların taşınmazlarının 2942 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi uyarınca devir istemine konu edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

İmar Düzenlemelerinin Yapılmaması veya Hatalı Yapılması Sonucunda Doğacak Muhtemel Zararların Tazmini

Özeti: Maddi zararın kaynağı ve miktarı ortaya konulamadığı gibi temyize konu mahkeme kararında da somut zararın varlığına ilişkin herhangi bir tespite yer verilmediğinden muhtemel zarar kapsamında olduğu anlaşılan, kesin ve belli bir zarar niteliği...

Taşıyıcı Unsurları Etkilemeyen Bağımsız Bölüm İçindeki Duvarların Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olup Olmadığı

Taşıyıcı unsuru etkilemeyen bağımsız bölüm içindeki duvarların kaldırılmasının ruhsat gerektirip gerektirmediği hakkında..

İmar Planı Değişikliğine İlişkin İdareye Yapılan İtirazın Zımni Reddi Halinde Dava Açma

İmar planlarına karşı askı süresi içerisinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında yapılan itirazın 60 gün içerisinde cevap verilmeyerek zımnen reddi üzerine ikinci 60 gün içerisinde açılmayan davada süre aşımı bulunması karşısında; zımni retten...

Tapu İptal ve Tescil Davası Bulunan Taşınmaza İlişkin Parselasyon Planının Durumu

Tapu iptal ve tescil davası bulunan taşınmazın malikinin hazırlattığı parselasyonun reddedilemeyeceği, sunulan parselasyonun aynen kabul edilmesi gerekmemekle birlikte mevzuata göre değerlendirilmesi gerektiği…

Konut+Ticaret Alanında Arsa Derinliğince Zemin Katta İnşaat Yapılıp Yapılamayacağı

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre imar planlarında sadece ticaret bölgelerinde kalan yapı adalarında arsa derinliğince zemin katta inşaat yapılabileceğine ek olarak istisna hükmün konut+ticaret alanını kapsayıp kapsamadığına ilişkin...

Yıkılmak Suretiyle Afet Riski Kalmayan Bina İçin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükümlerinden Yararlanılamayacağı

Uyuşmazlık konusu hizmet binasının inşaat işini ihale ile üstlenen davacı şirket tarafından, söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan zemin +4 katlı yapının yıkılmasından sonra, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hük...

Taşınmazların İmar Planında Resmi Kurum Alanı Olarak Belirlenmesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini İstemiyle Açılacak Davaların Hangi Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği

Taşınmazın imar planında resmi kurum alanı olarak belirlenmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davada idari yargı görevli olmakla birlikte daha önce adli mercii tarafından karara bağlanmış tazminat isteminin fazlaya ilişkin kısmı...