DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Cevamii Şerife Vesair Müessesatı Hayriyenin Tahtında veya Fevkinde veya Harim ve Müştemilatında Bulunan Mahallerin İstimlaki Hakkında Kanun

Cevamii şerifenin ve evkaf nezaretine merbut olan sair müessesatı hayriyenin tahtında veya fevkinde veya harim ve müştemilatında bulunan ve her nasılsa gayrın uhdesine geçerek ba senedi hakani tasarruf kılınmakta olan mahalleri Evkaf Nezareti istimla...

Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun

Evvela her ne suretle olursa olsun devletçe halen ve atiyen taahhüdatı maliyeyi tazammun ve emval ve emlaki umumiyenin sarf ve tahsisini istilzam etmiyen, saniyen bütçeye dahil bir hizmeti umumiyeye taalluk eylemiyen, salisen işbu kanunda tasrih olun...

Teseülün Menine Dair Nizamname

İşbu nizamname darülâcezenin bilinşa küşadiyle kabulünden itibaren mevkii icraya vazolunacaktır.

Rumeli Demiryollarının Umur-u Nakliyesi Hakkında Nizamname

Kumpanya memurları efradı ahaliye nezaket ve hürmet ve mülayemetle muamele etmeleri lazımeden bulunduğundan halk ile olan münasebetlerinde nezaketle muamele ettikten başka mekanetle hareket edip vazifei memuriyetleri dairesi dahilinde olarak mümkün...

Menafii Umumiyeye Müteallik Hususat İçin Efrada Ait Arazi ile Taş Ocaklarının Muvakkaten İşgali Hakkında Kanun

Menafi umumiyeye müteallik imtiyazlı şirketler veya müteahhit veyahut emaneten hükümet tarafından icra edilecek imalat ve inşaatı nafıaya ahşaptan maada lüzumu olan her nevi gayrimenkul taş ve toprak ile levazım-ı sairei inşaiyenin ihzar ve tedariki...