Genelgeler

  • Sıralama

644 sayılı KHK uyarınca düzenlenecek ruhsat işlemleri

644 sayılı KHK uyarınca düzenlenecek ruhsat işlemleri

Köy Yerleşik Alanları

Köy yerleşik alan sınırlarının tespiti yapılmadan önce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanım izni alınması gerektiği ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısı.

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik

Bu Genelge, 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkindir.

İnşaatı Tanıtıcı Levha

Bu Genelge, yapımı devam eden işlerde şantiyede mevcut olan tabelalar ile yeni ihale edilecek işlerde ihale dokümanlarına konulan 'inşaatı tanıtıcı levha örneğinin de' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni teşkilat yapısına uygun olarak tadil...

Kıyı Tesisleri İşletme İzni ve Yapım Talepleri

Bu Genelge, kıyı tesisi yapımına yönelik görüş verilerek faaliyete geçirilmesi talep edilen kıyı tesislerine ilişkindir.

Yapı Denetimi

Bu Genelge, Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkartılan bazı genelgeler ile ilgili uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesine ve değişikliklerin yapılmasına ilişkindir.

Yapı Ruhsatı

Bu Genelge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikal eden müracaatlardan yapı ruhsatlarının düzenlenmesine ilişkin işlemlerde yetkili idarelerce farklı uygulamalar yapıldığı gözlenmiş olup, uygulama birlikteliğinin sağlanmasına yönelik olarak bazı aç...