Genelgeler

  • Sıralama

Parsel Tahsis, Satış ve Devirlerin Denetlenmesi

Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dah...

Yangın Yönetmeliğine Göre Dış Cephe Uygulamaları

Bu Genelge, dış cephelerde kullanılan ısı yalıtım malzemeleri uygulamalarına ilişkin Bakanlığa intikal eden yazılı ve şifahi başvurulardan anılan konuya açıklık getirilmesi gerekliliğine ilişkindir.

Kıyı Yapılarında Planlama Sürecinde Uygulamaya Esas İş ve İşlemler Hk.

Bu Genelge, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında gerçekleştirilecek kıyı yapılarını içeren dolgu imar planları ile kentsel kullanım amaçlı dolgu düzenlemelerine ait imar planlarına ilişkin işlemler 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanması...

Kıyı Yapılarında Planlama Sürecinde Uygulamaya Esas İş ve İşlemler

Bu Genelge, kıyı yapılarında planlama sürecinde uygulamaya esas iş ve işlemlerin kıyı yapılarına ilişkin imar planlarının onarma işlemi ile onarma işlemine esas olan ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin oluşturulması işlemine açıklık getirilmesi gere...

Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar

Bu Genelge, il özel idareleri ve bayındırlık ve iskan il müdürlüklerine diğer kanunlarla verilen ruhsat ve denetim sürecine ait görevlerinden farklı olarak, herhangi bir yetki sınırı dikkate alınmaksızın il bütününde, kurumun iş yüküne ve potansiyel...

İmar Kanunu 28. Maddesinin Uygulanması

Bu Genelge, 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yapı ve tesislere ait etüt ve projeler ile bu yapı ve tesislere ait fenni mesuliyet hizmetinin il özel idareleri veya bayındırlık ve iskan il müdürlüklerince üstlenil...

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Bu Genelge, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği olarak değiştirilerek Yönetmeliğin uygulama alanına büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan sahalar ile belediye mücavir alan sınırları dışında olup imar planı bulunan sahalar da dâhil edilmesiyl...

Çevre Düzeni Planları

Bu Genelge, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda, il çevre düzeni planı yapılmamış ve onaylanmamış ancak il bütününde değil de birden çok belediyeyi kapsayan alanlarda gerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gerekse de mülga Çev...

İmar Planları

Bu Genelge, dolgu amaçlı uygulama imar planı tekliflerinin söz konusu alanın ve yapılması planlanan kıyı yapısının özel nitelikleri gereği konusuna ve ilgisine göre 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri kapsamında incelenmesine ilişkindir.

Kıyı Mevzuatı, Koruma Amaçlı İmar Planları

Bu Genelge, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması istenilen ve anılan yönetmelik kapsamında kalan alanlarda kıyı yapılarına ilişkin uygulama imar planlarındaki iş ve işlemler...