Genelgeler

  • Sıralama

Kıyı Mevzuatı, Koruma Amaçlı İmar Planları

Bu Genelge, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması istenilen ve anılan yönetmelik kapsamında kalan alanlarda kıyı yapılarına ilişkin uygulama imar planlarındaki iş ve işlemler...

Mekanik Tesisat Uygulamaları

Bu Genelge; yapıların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına, ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yapılması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini bakımından büyük önem arz ettiğinden; gerek teknolojik gelişmelere, gerek can ve mal güvenliğ...

Kıyılardaki Ahşap İskeleler

Bu Genelge; ahşap iskelelere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmekte olup, söz konusu Genelgelerde belirtilmeyen konularda 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınması, konuya ilişkin Valiliğin sınırları içerisin...

İmara İlişkin Genel Teftiş Raporları Yer Alan Genel Hatalar

Bu Genelge; Teftiş Kurulu Başkanlığınca İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinde yapılan Genel Teftiş sonucu hazırlanan cevaplı teftiş raporlarının incelenmesi sonucunda, İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kalan iş ve işlemlerde eksiklikler oldu...

Kıyılardaki Ahşap İskeleler

Bu Genelge, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 13 (c ) maddesinde kıyılarda ahşap iskele yapılabileceği belirtilmekle birlikte, bazı kurum ve kuruluşlardan çeşitli tarihlerde Bakanlığımıza iletilen yazılarda ahşap iskelelerin boyutları...

Kıyıda Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi

Bu Genelge, ilgili kurum ve kuruluşların Kıyı Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin talepleri, uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması amacıyla Kıyı Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar husus...