Genelgeler

  • Sıralama

Bakanlığa Gönderilecek Cetveller

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının T.B.M.M.’de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere; mahalli idarelere ait yılı bütçeleri ve izleyen iki yıla ait gelir ve gid...

Mikro Kredi

İl Özel İdaresi ile mikro kredi uygulaması için kendisiyle protokol yapılan kuruluşun hangisinin (finans, eğitim, organizasyon v.b. hususlarda) projenin hangi kısmını ve ne oranda yerine getireceği ile diğer yükümlülüklere ilişkin.