Görüşler

  • Sıralama

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması

Bu Görüş; KİT kapsamından çıkarılan şirketin doğrudan temin yöntemiyle ve sözlü teklif alınmak suretiyle sözleşme düzenlenmeden yaptığı alımlarda, herhangi bir teklifin veya alım tutanağının üzerine şerh konulduğunda veya alım yapılacak firmaya ilişk...

Doğrudan Temin Usulü İle Devir Sözleşmelerinde Damga Vergisi

Bu Görüş; doğrudan temin usulü ile yapılan sözleşme ve bu usulde yapılan alımlarda ihale yapılması ve ihale komisyonu kurulmasının söz konusu olmadığı, herhangi bir ihale kararı olmadığı halde kamu kurumları ile firma arasında doğrudan temin usulü il...

İSKİ İle Yapılan İhalede Hakediş Ödemeleri, Avanslar, Sözleşme ve Karar Damga Vergisi Muafiyeti

Bu Görüş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile yapılan işlerle ilgili ihale kararı ve sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmayacağı ve avans ve hakediş ödemeleri üzerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmaya...

İş Artışı Olmaksızın, Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fiyat Farklarında İhale Kararı ve Sözleşme Damga Vergisi Kesintisi

Bu Görüş; personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında iş artışı olmaksızın, asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarına ilişkin olarak, ihale kararı ve sözleşme damga vergisinın kesilip kesilmeyeceği hususuna ilişkindir.

İnşa Edilen Eğitim Binasına İlişkin Harç ve Ücret ile İnşaat Yapım Sözleşmesinin Damga Vergisine ve Harca Tabi Olup Olmadığı

Bu Görüş; inşa edilen eğitim binasına ilişkin bina inşaat harcı, belediyece tahsil edilen harç ve ücretler ile yüklenici firma ile yapılacak inşaat yapım sözleşmesinin damga vergisine ve harca olup olmadığı ile yapı denetim firması ile yapılacak sözl...

Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinin Damga Vergisi Ne Tabi Olup Olmadığı

Bu Görüş; Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi ile bu kapsamda alınan ihale kararının 6306 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususuna ilişkindir.

İhale Sözleşmesi Devrinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

Bu Görüş; ihale sözleşmesi devrinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine (VRHİB) istinaden damga vergisi ve harçtan istisna edilip edilemeyeceği hususuna ilişkindir.

İhale Kararı Damga Vergisi

Bu Görüş; firma talebine bağlı olarak satışı yapılacak et miktarının belli edilmesine yönelik olarak düzenlenen komisyon kararlarının ihale kararı olarak damga vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişkindir.

Yönetim Kurulu Kararı, Genel Müdürlük Olur'u ve Piyasa Araştırması Tutanağının Damga Vergisine Tabi Olup Olmaması

Bu Görüş; doğrudan temin yolu ile genel müdürlük "olur"u ve ihale komisyonu kurulmaksızın mal ve hizmet alımlarına ilişkin sadece ihale yetkilisi tarafından imzalanan piyasa fiyat araştırması tutanaklarının damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı...

Yönetim Kurulu Kararı, Genel Müdürlük Olur'u ve Piyasa Araştırması Tutanağının Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı

Bu Görüş; tahkim davası için hukuki hizmet/bilirkişilik hizmeti alınması konusunda alınan "Yönetim Kurulu Kararı", uluslararası merkez nezdinde açılan davaya ilişkin avukatlık hizmetinin 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin yolu ile alınmasına iliş...