Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Tekliflerin Aşırı Düşük Olması Bakımından Nasıl Değerlendirileceği

Bu karar; İdarenin aşırı düşük tekliflerden açıklama istediği, önemli teklif bileşenlerinin açıkça belirlemesine ilişkin kurul kararıdır.

İsteklilerin İhale İlanı ve Şartnamelere Uygun Bilgi ve Belge Sunmadıklarının Değerlendirilmesi

Bu karar; idare isteklilerden araç ve gereçlerin kendi malları olduklarına ilişkin genel bir değerlendirme yapmış olması, kurulun düzeltici işlem yapılması kararı vermesine ilişkindir.

Şartnamelerin Usulünce Hazırlanmadığı ve İtirazların Değerlendirilmediği

Bu karar; İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamenin değerlendirilmesi ve itirazların yerinde olmadığı kararı, oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkindir.

Kamu İhale Kurumuna Yapılan Başvurunun Yerindeliğinin Değerlendirilmesi

Bu karar; Kamu ihale kurumuna yapılan başvurunun ihalenin iptaline yönelik olmadığından başvurunun reddine ilişkindir.

Kamu İhale Kurumuna Başvuruların Nasıl Yapılacağının Değerlendirilmesi

Bu karar; İhale sürecinde bir hak kaybının olduğuna dair yapılmayan başvurunun, başvuru ehliyetine haiz olmadığına ilişkin kamu ihale kurulu kararıdır.

İş Ortaklığı İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi

Bu karar; İdareye sunulan iş deneyim belgesinin, yapım işine ait olduğunun kabulü ile ilgili kurul kararıdır.

İhale Dokümanlarındaki Maddi Hataların ve Sunulması Gereken Belgelerin Eksik Olması Hususlarının Değerlendirilmesi

Bu karar, fiyat teklif cetvellerindeki aritmetik hatanın olmadığı ve idareye sunulan belgelerin ihale mevzuatına uygun olduğunu belirten bir karardır.

Teknik ve İdari Şartnamenin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Bu karar, şartnamelerde ki maddelerin birbiriyle uyumlu olmaması üzerine verilen düzeltici işlem kararı ile ilgilidir.

Hizmet Alımı İşlerinde Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı Arasında Çelişki Olması

Bu Karar, teknik şartnamede belirtilen bir hususta sözleşmede belirlenen bir madde ile çelişki oluşması durumunda, sözleşme de aykırılığı oluşturan hususlar ayrıntılı açıklanmış ise, bunun mevzuat açısından sıkıntı oluşturmayacağına ilişkindir.

Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılan Kalemlerin, Analiz Gerektiren Kalemler Olmasına Rağmen İdare Paçal Olarak Sorgulama Yapması

Bu Karar, aşırı düşük sorgulaması yapan idare, analiz gerektiren kalemler için paçal olarak sorgulama yapması durumunda, bu durum teklif ve açıklamanın sağlıklı oluşamayacağından dolayı mevzuata uygun olmayacağına ilişkindir.