Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

İhale Kararının Yükleniciye Bildirilme Zamanı

Bu karar, itiraz süresi içerisinde idareye başvuruda bulunulmadığı ve itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun mevzuata aykırı olması ve tebliğ tarihinin kesinleşen ihale kararının ihaleyi alan yükleniciye bildirilme zamanı olmasına ilişkindi...

İtiraz Süresi İçerisinde İdareye Başvurulmaması

Bu Karar, idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihinden sonraki on günlük itiraz süresinde idareye başvurulmamasının mevzuata aykırılık teşkil edip etmeyeceğine ilişkindir.

İhale Konusu Malların Şartname ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı olması

Bu Karar; yapılan ihalenin idari şartnamesine göre, ihale aşamasında numune değerlendirilmesi yapıldığı ve değerlendirme neticesinin teknik şartnameye uygun olmadığına ilişkindir.

Kamu İhale Kurulunca Karara Bağlanan Hususların Yeniden İncelemeye Alınıp Alınamayacağı

Bu Karar, şikâyet başvurusunun Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde yer alan Kuru...

Geçici Teminatın Hangi Durumda İade Edileceği

İdare teklif edilen miktarın %3 ‘den az olmamak şartıyla geçici teminat alır. İstekliler tarafından bu orandan fazla da yatırılabilir. Fakat başvuru sahibinin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunduğuna dair yapılan tespit uyarınca g...

Aşırı Düşük Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Bu Karar, teklifi aşırı düşük bulunan ve ihale üzerinde bırakılan istekliden açıklanması istenen maliyet kalemlerinin somut ve açık bir şekilde belirlenmemesi durumunda sunulan açıklamaların da sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceğinden aşırı dü...

İhaleye Katılabilme Kriterlerinin ve Belgelerinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu ve bu çerçevede ihale komisyonu kararı ile geçerli teklif olarak değerlendirilen ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflerinin değe...

İhaleye Teklif Veren Firmaların Aşırı Düşük Sınırlarının Tespitinin Doğruluğu

Bu karar; İhale kurulunun firmaların sunmuş oldukları belgelerin tekrardan incelenmesi ve ihaleye teklif veren firmaların aşırı düşük tekliflerinin doğruluğunun tespitinden ibarettir.

Akaryakıtta “Eşel Mobil Sisteme” Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması

2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

Tekliflerin Değerlendirilmesi Teklif Bedelinin Yaklaşık Maliyet İle Kıyasının Toplam Bedele Göre Mi, Her Kalem İçin Mi Yapılması Gerektiği

Bu Karar, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında yaklaşık maliyetin üzerinde olup olmadığı kontrolü yapılır iken teklifi oluşturan kalemler üzerinde değil toplam maliyet açısından değerlendirilmesinin gerektiği hakkındadır.