Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

İş Deneyim Belgesi Kontrolü Yapılır İken SGK Belgelerinin İstenip İstenemeyeceği

Bu Karar, teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesi incelemeye alınan firmanın bahse konu işin yapılması sırasındaki SGK ve çalışan belgelerinin istenilmesinin doğru olup olmayacağı hakkındadır.

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sırasında Sunulan Belgelerin Güncel Fiyatları Kapsayıp Kapsamayacağı

Bu Karar, aşırı düşük sorgulaması yapılan firma tarafından sunulan resmi ve veya özel kişilerden alınan belgelerin güncel fiyatları kapsaması gerektiği, aksi durumda ihale dışı bırakılması gerektiği hakkındadır.

Fiyat Dışı Faktörlerin De En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılması

Bu Karar, idarenin ihale şartnamesinde belirttiği halde fiyat dışı faktörleri de göz önüne alarak en avantajlı teklifi belirleme taktir hakkına ve yetkisine sahip olduğuna ilişkindir.

İhalede Verilen Teklifin Sınır Değerin Üzerinde Olması Halinde Açıklama İstenip İstenmeyeceği

Bu Karar, ihalede verilen teklif bedelinin sınır değerin üzerinde olmasına rağmen açıklama istenilen firmanın yaptığı maliyet açıklamasının hatalı olması karşısında, idareden kaynaklı bir hata olması durumunda teklifin kabul edilerek, ihalenin ilgili...

Fazla ve Ara Öğün Yemeklerinin Teklif Cetvelinde Bulunup Bulunmaması

Bu Karar, yemek alım ihalelerinde Teklif Birim Fiyat cetvelinde gösterilmemesine rağmen, diğer açıklama ve şartname içerisinde belirtilen fazla ve ara öğün yemeklerinin teklif cetvelinde bulunup bulunmaması, yemek alımı ihalesi yapılırken yüklenici...

İhale Sonrası Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Yalnızca Beyan Veya Taahhüd Verilmesi

Bu Karar, ihalede tekliflerin alınmasından sonra yapılan hesaplamalarda sınır değer altında kalan teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı zaman savunmanın sadece beyan ve taahhüd ile yapılamayacağı, bunun belgeler ile desteklenmesi ge...

Somut Deliller Olmadan Yapılan Şikayetlerin Kamu İhale Kurumu Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

Bu Karar, ihale sonrası yapılan itiraz başvurularının tahmin ve somut delillere dayanmaması halinde bu başvuruların kurum tarafından incelenmeyeceği ve yapılacak başvuruların belgeler ile desteklenmesi gerektiği hakkındadır.

Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Birim Fiyatın Belirlenmesinde Virgülden Sonra Kaç Rakamın Kullanılması Gerektiği

Bu Karar, yaklaşık maliyet hesabının yapılmasında idarenin kullanacağı birim fiyatı belirler iken virgülden sonra istediği kadar rakamı kullanabileceği ve bu durumun ihale mevzuatı açısından sakıncalı olmayacağına ilişkindir.

Teklif Sayfalarının Tamamının Teklif Verence İmzalanıp ve Kaşelenmesinin Gerekip Gerekmediği

Bu Karar, teklif veren kişi veya firmanın teklif sayfalarının bir veya birkaçını sehven imza yada kaşe yapmaması durumunda, teklif son rakamında çelişki olmaması halinde verilen teklifin geçerli sayılmasının mümkün olup olmadığına ilişkindir.

Teklif Mektubunun Üstüne Yazılacak Bilgilerin Eksik veya Hatalı Olması

Bu Karar, ihale makamına sunulacak teklif mektubunun kanunda belirtildiği üzere gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz yazılmaması durumunda teklif zarfının açılıp açılamayacağı ile ilgilidir.