MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Hazarda ve Seferde Askere Gidenlerin Ailelerine 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 71, 72, 73 Üncü Maddeler İle 442 Sayılı Köy Kanununun 13 Üncü Maddesinin 19 Uncu Fıkrasına Göre Yapılacak Yardım Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; yardıma muhtaç asker aileleri, şehir ve kasabalarda belediye veya belediye şubeleri marifetice yapılacak yardımları ve köylerde muhtaç asker ailelerine yardım yapacakları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi

Özel idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadiyle (Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı) kurulmuştur. Bu sandık hükmişa...

İcra ve İflas Kanunu

9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı bu Kanun, icra ve iflas yükümlülüklerini, davalarını ve icra ve iflasın yasal durumlarını belirtmek amacıyla yayımlanmıştır.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

20/2/1930 tarih ve 1567 sayılı bu Kanun, Türk parasının değerinin korunması amacıyla alınmış kararları ve cezaları belirlemektedir.

Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun

Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye emrine raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının sübutu halinde istir...