MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Gelir Vergisi Kanunu

31/12/1960 tarih ve 193 sayılı bu Kanun, Gelir Vergisinin mükellefiyeti, muaflık ve istisnaları, gelir unsurlarının tesbiti, verginin tarhı, verginin ödenmesi konularının açıklanması amacıyla yürürlüğe girmiştir.

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; tahsilat servisinin yürütmekle mükellef olduğu işleri, tahsilat şefi veya memurunun vazifeleri, tahsilat katiplerinin vazifeleri, tahsildarın vazifeleri, tahsilat kayıtlarının tesisi, tahsilata başlama ve veznedarların vazifelerini bel...

Gider Vergileri Kanunu

Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa ols...

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı bu kanun, devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları...

Hazarda ve Seferde Askere Gidenlerin Ailelerine 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 71, 72, 73 Üncü Maddeler İle 442 Sayılı Köy Kanununun 13 Üncü Maddesinin 19 Uncu Fıkrasına Göre Yapılacak Yardım Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; yardıma muhtaç asker aileleri, şehir ve kasabalarda belediye veya belediye şubeleri marifetice yapılacak yardımları ve köylerde muhtaç asker ailelerine yardım yapacakları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi

Özel idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadiyle (Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı) kurulmuştur. Bu sandık hükmişa...

İcra ve İflas Kanunu

9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı bu Kanun, icra ve iflas yükümlülüklerini, davalarını ve icra ve iflasın yasal durumlarını belirtmek amacıyla yayımlanmıştır.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

20/2/1930 tarih ve 1567 sayılı bu Kanun, Türk parasının değerinin korunması amacıyla alınmış kararları ve cezaları belirlemektedir.

Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun

Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye emrine raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının sübutu halinde istir...