Milli Eğitim

  • Sıralama

Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; bakanlıklara bağlı alt düzeydeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticilere yüksek öğretim kurumlarınca yaptırılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği

7 Mayıs 1947 tarihli ve 5044 sayılı Askerî Okullar Öğretmenleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik; Silâhlı Kuvvetler bünyesindeki okullarda öğretmen olarak görevlendirilecek personelin asaleten öğretmenliğe başlayacakları tarihe ka...

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Müzesi'nin kuruluş, kadro, görev ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin yapımı, bakımı ve İşletilmesi işlerinde çalışacakların eğitimi ile yetki sınırlarım belirlemektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının düzenli olarak izlenebilmesi, belirli bir sistemle arşivlenebilmesi için numaralandırılması ve standartlaştırılmasına ilişkin esasları belirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesine göre Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde geçici veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkın...

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı, Millî Eğittim Bakanlığının kuruluş ve amaçları ile ilgili alanlarda, Bakanlık teşkilatındaki görevliler ile müsaade edilen kişilere inceleme ve araştırma imkânları sağlamaktır.

Yatılı Bölge Okulları ile Özel Eğİtİme Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmelİğİ

Yatılı bölge okullarına ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullara 1607 sayılı Kanun uyarınca verilecek döner sermayelerle yapılacak işler, bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.