Milli Eğitim

  • Sıralama

Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Ortaokulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin bilimsel düşünen, demokratik davranışlara sahip, okuma alışkanlığı kazanmış, öğrenmeye, araştırmaya ve yeni teknolojileri kullanmaya istekli; hak...

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türk sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu sayısının artırılması için sporla ilgili bütün kaynakları en etkili şekilde devreye sokmak üzere gerçek veya tüzel kişilerce beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesis...

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar İle Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitimi merkezlerinde (2) parasız yatılı çırak öğrenci okutma esasları ile parasız yatılı okumaya hak kazanan çırak öğrenciler için açılan pansiyonların yönetimine ve parasız yatılı olarak...

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı Yaygın Eğitim Enstitüsü'nün kurulup, yönetim, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin her türlü hizmetiçi eğitimlerini sağlamak maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri planlaması, uygulanması, değerlendirilmesi ve...

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü

Bu Anastatü'nun amacı, 4357 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan "ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal yardım Sandığı"nın idaresi, işleyiş tarzı ve esaslarını tesbit etmektir.

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburî hizmet karşılığı okutulacak parasız yatılı ve burslu öğrencilerle ilgili yapılacak iş ve işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı okullarda sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabana uyruklu öğretmenlerin nitelikleri ve seçimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.

Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; askeri okullara alınan öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer se...