Tebliğler

  • Sıralama

Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (TS 825)

Bu Tebliğ; 14/6/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mecburi Standard Tebliği" ile mecburi uygulamaya konulan TS 825/Nisan 1999 "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardının Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurul’ca değiştirilm...

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk- 2007/1)

Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makin...

Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; koruma amaçlı imar planlarının yapımına ilişkin hususları açıklamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.