Yargıtay

  • Sıralama

Kooperatifin Eski Yönetim Kurulu Üyelerine Alacak Davası Açma Talebindeki Süreç

Bu Karar; kooperatifin eski yönetim kurulu üyelerine alacak davası açma talebinde hangi süreçlerin yer aldığına ilişkindir.

Sahte Nüfus Cüzdanı Kullanmak Suretiyle Notere Düzenlettirilen İmza Beyannamesi İle Vekaletnamenin Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu

Bu Karar; sahte nüfus cüzdanı kullanmak suretiyle notere dü­zenlettirilen imza beyannamesi ile vekaletnamenin sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olunacağı ve hukuki du­rumun buna göre belirlenmesi gerektiğine ilişkindir.

Zorla Otopark Ücreti İstenmesi Sonucu Yağmaya Teşebbüs Suçu Oluştuğu

Bu Karar; yol kenarına aracını park edenlerden, otopark işletme izin ve belgesi bulunmayan kişilerin otopark ücreti istemesi ve bunun üzerine olumsuz yanıt alan kişilerin aracını park edenlerin yakasından ve boğazından tutarak tekme sallamaları şekli...

Haksız İşgal Tazminatının Haksız Bir Eylem Sayılıp Sayılamayacağı

Bu Karar; ecrimisil, başka bir ifadeyle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteye­bileceği bir tazminat olup, fuzuli işgalin niteliği itibariyle haksız bir eylem sayılıp sayılmayacağı ve haksız işgal...

Şirketin Durumunu Kanuna Uygun Hale Getirmesi İçin Süre Belirleyeceği, Bu Süre İçinde Durum Düzeltilmezse, Mahkemece Şirketin Feshine Karar Verilmesi

Bu Karar; şirketlerin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurulu toplanamıyorsa, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, şirketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi için bir süre belirleyeceğin...

2015 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Bu Karar; ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Bu Karar; özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durum...

6360 Sayılı Yasa Uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına Devrolan Davada Harçtan Muaf İdareler

Bu Karar; 6360 sayılı yasa uyarınca Milli Eğitim Bakanlığında harçtan muaf idarelere ilişkindir.

İşletmenin Çevreyi Kasten Kirletmesi Hakkında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Sektörlere Göre Belirlenen Limiti Aşması Dışında Gerekli Olan İspatlamalar

Bu Karar; sektörlere göre belirlenmiş limit değerlerin aşılması ve çevre kirliliğine neden olacak içerikte olması atık su bırakmak suretiyle çevrenin kasten kirletil­mesi suçu için tek başına yeterli bir ölçüt olmadığına ilişkindir.