Yönetmelikler

  • Sıralama

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet ba...

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; köylere hizmet götürme birliklerinin yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; köylere hizmet götürme birliklerinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet...

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; teslim edilen hizmet işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmek amacıyla düzenlenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşl...

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ikinci kısmının beşinci bölümünde belirtilen danışmanlık hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmek amacıyla ya...

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yap...

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına gire...

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet ve kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüt ve proje işlerinin kontrolü a...