İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Sığınaklarla İlgili Uygulamalar

3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan eksiklik, aksaklık ve tereddütlerin giderilmesi ve uygulamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla uyul...

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve belirleme sürecinde görev alacak çalışma komisyonlarının oluşturulmasına, bu komisyonların görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin usul ve e...

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları düzenlenmek amacıyla hazırlanmış olup, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki kuvvet, aydınlatma,...

Yapı Denetimi

Bu Genelge, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkartılan genelgelerin yanlış yorumlandığı ve uygulandığı tespit edilerek tereddütlerin giderilmesine ilişkindir.