İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya...

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi, hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin bir da...

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin Karar

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesin...

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi uyarınca işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen p...

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işverenler tarafından işçilere kul...

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik ekinde yer alan özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına yeni sağlık kuruluşlarının ilave edilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi gereğince, yüzdelerden toplanan paraların, işyerinde çalışan tüm işçilere, yapılan işlerin niteliğine göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağını göstermek amacıyla düzenlenmiş ol...