KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun (Mülga ibare:RG-7/5/2011-27927) (…) 22, 24, 25, 26 ve 49 uncu maddeleri gereğince sendika ve konfederasyonlara üye olan veya üyelikten ayrılanlar için düzenlenecek üye kayıt fişi ve defterlerin şekli v...