MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 353)

Bu Tebliğ; yeniden değerleme oranı 2005 yılı için % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 352)

Bu Tebliğ; Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler nedeniyle bazı açıklamaların yapılmasının gerekli görülmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 300)

Bu Tebliğ; hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak belirtilen esaslara göre yürütülmesi amacıyla yayımlanmıştır.