MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Eğlence Vergisinin Matrahında Katma Değer Vergisinin Durumu

Bu Görüş; eğlence vergisinin matrahına katma değer vergisi dahil edilip edilmeyeceği ve katma değer vergisi dahil olarak düzenlenen giriş biletleri üzerinden hesaplanması gereken eğlence vergisinin iç yüzde yöntemi ile bulunacak katma değer vergisi h...

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Emlak Vergisi

Bu görüş, tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine ke...

Vergi Barışı Kanunu

25/2/2003 tarih ve 4811 sayılı bu Kanun; farklı kanunlara göre oluşmuş borçlar, bazı tahakkuk eden vergiler, para cezaları ve gecikme zamları gibi borçların hakkında uygulanacak olan hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin, Geliri Olmayanların, Şehitlerin Dul ve Yetimleri ve Gazilerin Emlak Vergisi oranı-2003 yılı)

Türkiye Sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve...

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; belediyelerin görev alanında olup da, Bakanlığın uygun göreceği hizmetler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesine konulan “Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneği”nin belediyelere proje karşılığında dağıtım ve kullanımına a...