MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 295)

Bu Tebliğ; Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ıncı maddesiyle değişik (e) bendinde; “Özel...

Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 2)

Bu Tebliğ; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 5350 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında, gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılması amacıyla yürürlüğe...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)

Bu Tebliğ; Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında bulunan kamu konutları ile ilgili olarak belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması amacıyla yayımlanmıştır.

Mikro Kredi

İl Özel İdaresi ile mikro kredi uygulaması için kendisiyle protokol yapılan kuruluşun hangisinin (finans, eğitim, organizasyon v.b. hususlarda) projenin hangi kısmını ve ne oranda yerine getireceği ile diğer yükümlülüklere ilişkin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak yıllık iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranını belirlemek amacıyla yürürlü...

Belediyelerin ve Şirketlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacakları İle Borçları Hakkında Yapılacak Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tabi alacakları ile bunların diğe...

Ruhsat Yenilenmesi Sırasında Bina İnşaat Harcı Ödenip Ödenmeyeceği

Bu görüş, ruhsat yenilenmesi sırasında bina inşaat harcı ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 435)

Bu Tebliğ; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca dağıtılan tohumlukların karşıl...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 293)

Bu Tebliğ; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan 4916 sayılı ve 5228 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 285 sıra num...