MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Emlak Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük

Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirinde şehir, kasaba ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bilgilerle, tarım arazisinin vergi...

Emlak Vergisi Kanunu

29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı bu Kanun; Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arazi ve arsalar ile ilgili vergileri belirlemek ve usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu

14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı bu Kanun, Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip olan ve “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” unvanı altında anonim şirket ve bir banka olarak kurulmuş olan bankanın görev ve yetkilerini belirlemek, usul v...

Devam Eden Davada Uzlaşma Hk.

Selam hocam, Belediyemize ait evsel su ile Su kanal idaresi tarafından kesilen Çtv'yi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresi olan Şuski yasal sürede belirtmesi gereken ve kurumuza ödemesi gereken çtv vermediğinden dava açtık. Dava kurumuzu...

Harçlar Kanunu

2/7/1964 tarih ve 492 sayılı bu Kanun, alınacak olan harçları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Damga Vergisi Kanunu

1/7/1964 tarih ve 488 sayılı bu Kanun, Damga vergisine tabi olan kağıtları belirtmek, vergilendirme ölçülerini belirlemek, vergi ödenmesinin usullerini belirtmek amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

Değerli Kağıtlar Kanunu

21/2/1963 tarih ve 210 sayılı bu Kanun, değerli kağıtların tanımını yapmak, kullanma mecburiyetini açıklamak, hazırlanması ve satılmasını belirlemek ve değerli kağıtlarla ilgili diğer açıklamaları sunmak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

18/2/1963 tarih ve 197 sayılı bu Kanun, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve he...

Vergi Usul Kanunu

4/1/1961 tarih ve 213 sayılı bu kanun, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçların uygulama usullerini belirlemek amac...