SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülük Süresinin Uzatılması

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6745 Sayılı Kanun ile 01.07.2017 tarihine uzatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Birliğimi...

Hizmet Alımı Suretiyle Muhasebeci Çalıştırılması

Birliğimizde 15 yıldır muhasebeci olarak çalışmakta olan personelimizle Başkanın arası açıldığından, Başkan bu arkadaşımızla çalışmak istememektedir. Personel gideri % 30'u geçtiğinden Birliğimize yeni personel alımı da yapılamamaktadır. Mevcut p...

Sulama Birliği Hurda Araçlarının Satışı

Birliğimize ait olan ve kullanılmayacak durumdaki motorlu araçlarımızı satmak istiyoruz. Bunların satışı için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Birlik Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi

Birlik Ana Statüsünün 22 nci maddesine göre yaptığımız ilk toplantıya (Başkan ve diğer yetkili organların seçiminin yapıldığı toplantıya) meclis üyelerimizden bir tanesi katılmamıştır. Aynı meclis üyemiz Birlik Ana Statümüzün 24 üncü maddesine göre y...

Kamu Zararı

Hocam kolay gelsin. İyi çalışmalar. DSİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından birliğimizde yapılan denetim sonucu hazırlamış olduğu raporda 2015 yılı tahakkuk tutarı ile 2015 yılı kesin hesabı tahsilatı arasında 57 bin TL daha az ta...

Birlik Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı

Çerçeve Ana Statüde; Birlik meclisinin toplantı ve karar nisabı Madde 26- Birlik meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, toplantı yedi gün sonraya ertelenir ve bu toplantıda çoğunluk aranmaz. He...

Birlik Başkanlığı Seçimi

Birlik başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması durumunda nasıl bir yol izlenmelidir?

Borçlu Birisinin Meclis Üyeliğine Aday Olması

Birlik Üyelerinden bazıları Birliğe borçlu oldukları halde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Aday Adaylığı için başvuruda bulunmuşlardır. İlçe Seçim Kuruluna borçlu üyelerin meclis üyeliğine aday olamayacağını söylediğimiz halde başvurularını kabul etmi...

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Ekli "2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/6/2016 tarihli ve 7198 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 u...

Meclis Üyeliği

Birliğimiz görev alanı içerisinde yer alan bazı yerleşim birimlerinde üye sayısı çok az olduğundan veya hem az hem de yakın akraba (iki kardeş, baba-oğul gibi) olduklarından; -İki kardeş veya baba-oğul Birlik Meclis Üyesi seçilebilirmi? -Birlik perso...