SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sulama sistemlerinde sulama suyunun verimli kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, kayıpların azaltılması ve izinsiz kullanımların önlenmesi ile sulama suyu temini, dağıtımı ve kullanım maliyetlerinin azaltılmasının sağlanmasına ili...

Özel Sermayeli Bankalar ile Çalışma

Sn Hocam; Birliğimiz ''Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'' çerçevesinde sadece kamu sermayeli bankalarla çalışmakta. Ancak çiftçilerimiz hasat, ekin, tarım vb özel bankalardan aldıkları ve kendilerine avantajlar sağlayan kartlar kullanm...

Birlik Başkan Vekiline Huzur Hakkı

2015 Yılında Birlik Başkanımızın izine ayrılması sonucu yerine 15 günlüğüne meclis üyelerinden birisini Başkan Vekili olarak görevlendirdi. Biz de hem Birlik Başkanına aylık huzur hakkını ödedik, hemde Birlik Başkan Vekiline 15 günlük günlük huzur ha...

Sayıştay'a Gönderilecek Belgeler

17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri Hakkında Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen verilecek defte...

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülük Süresinin Uzatılması

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6745 Sayılı Kanun ile 01.07.2017 tarihine uzatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Birliğimi...

Hizmet Alımı Suretiyle Muhasebeci Çalıştırılması

Birliğimizde 15 yıldır muhasebeci olarak çalışmakta olan personelimizle Başkanın arası açıldığından, Başkan bu arkadaşımızla çalışmak istememektedir. Personel gideri % 30'u geçtiğinden Birliğimize yeni personel alımı da yapılamamaktadır. Mevcut p...

Sulama Birliği Hurda Araçlarının Satışı

Birliğimize ait olan ve kullanılmayacak durumdaki motorlu araçlarımızı satmak istiyoruz. Bunların satışı için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Birlik Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi

Birlik Ana Statüsünün 22 nci maddesine göre yaptığımız ilk toplantıya (Başkan ve diğer yetkili organların seçiminin yapıldığı toplantıya) meclis üyelerimizden bir tanesi katılmamıştır. Aynı meclis üyemiz Birlik Ana Statümüzün 24 üncü maddesine göre y...

Kamu Zararı

Hocam kolay gelsin. İyi çalışmalar. DSİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından birliğimizde yapılan denetim sonucu hazırlamış olduğu raporda 2015 yılı tahakkuk tutarı ile 2015 yılı kesin hesabı tahsilatı arasında 57 bin TL daha az ta...

Birlik Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı

Çerçeve Ana Statüde; Birlik meclisinin toplantı ve karar nisabı Madde 26- Birlik meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, toplantı yedi gün sonraya ertelenir ve bu toplantıda çoğunluk aranmaz. He...