Tüzükler

  • Sıralama

Tapu Sicili Tüzüğü

Bu Tüzük; 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynı haklar ve kişisel hakların tapu siciline...

Tapu Plânları Tüzüğü

Bu Tüzük; Türk Medeni Kanununun, taşınmazların tapu kütüğüne tescili ve sınırlarının belirlenmesinde esas alınmasını öngördüğü tapu planlarının yapımına ve üzerindeki değişikliklerin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmı...

Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkındaki Nizamname

Bu tüzük; tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair kanunun tapu idarelerince sureti tatbiki hususuna ilişkindir.